Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzetarg na sprzedaż samochodu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Artur Siejka | 2018-01-18 08:21:55
sprzedaż, licytacja, majątek, likwidacja

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie w likwidacji ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego marki BUICK

Przedmiot przetargu

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie w likwidacji ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż służbowego marki BUICK.

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie

1, Ritan Road, Jianguomenwai

100600 Pekin

tel. +86 10 65321235

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Organizatora w dniu 2 lutego o godz. 11.00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie (1, Ritan Road, Jianguomenwai, Pekin). W dniach od 24-25.01.2018 w godzinach od 10.00 do 12.00. Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnego terminu i godziny oględzin.

4. Przedmiot przetargu

Samochód marki BUICK GL 8

Rok produkcji - 2009

Poj. silnika – 3,0 L

Przebieg – 85385 km

Kolor- Granat metalik

Skrzynia biegów: automat

 

5 Cena wywoławcza: 48500 RMB

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jej wniesienia

a) oferent jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie od 19.01.2018 do 01.02.2018 (w dniach pracujących) w godzinach od 10.00 do 12.00;

b) wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się do zawarcia umowy sprzedaży;

c) wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w gotówce.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail i telefon kontaktowy; w przypadku firmy – nazwę firmy i adres siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy.

b) oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie);

c) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) dowód wniesienia obowiązkowego wadium.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

a) ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie, 1, Ritan Road, Jianguomenwai, Beijing

„Oferta przetargowa na zakup samochodu BUICK”

- nie otwierać przed dniem 02.02.2018 i godz. 09.00;

b) oferty można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora przetargu w dniach od 22.01.2018 do 01.02.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00;

c) oferty wysłane pocztą, które Organizator otrzyma po terminie zamknięcia przyjmowania ofert określonym wyżej, uznaje się za nieważne;

d) termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

 

10. Inne informacje

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729);

b) przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia przedmiotu przetargu, nie będzie rościł sobie żadnych pretensji do ogłaszającego przetarg związanych ze stanem technicznym nabytego przedmiotu przetargu;

c) komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;

d) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia;

e) złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami;

f) komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie dokonał wniesienia wadium w gotówce do kasy ogłaszającego przetarg,
  • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub jest ona niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

g) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta;

h) w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży, warunki sprzedaży

a) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty;

b) nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, nie później niż 7 dni od dnia jej podpisania;

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;

d) sprzedający zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez Nabywcę całkowitej ceny nabycia;

e) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży (podatki i opłaty wymagane przez urzędy chińskie, polskie lub kraju, do którego trafi samochód po sprzedaży) ponosi w całości Nabywca.

 

Pekin, 18 stycznia 2018 r.