Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacja nt. zakładania biur przedstawicielskich w ChRL

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-11-22 03:33:17
biuro przedstawicielskie

charakterystyka

Biura przedstawicielskie (Representative Offices – RO) są bardzo pomocne we wspieraniu dwustronnej współpracy oraz sprawowaniu nadzoru nad działaniem chińskich partnerów. Dzięki stałej obecności w Chinach RO może prowadzić wiele dodatkowych spraw, takich jak m. in. badanie miejscowego rynku, czy kontrola dostawców. Stała obecność na chińskim rynku zdecydowanie podnosi prestiż prowadzonej działalności.

Proces zakładania przedstawicielstwa jest czasochłonny oraz zbiurokratyzowany. Pomimo dążenia władz chińskich do uproszczania procedur, wciąż są one skomplikowane. Stąd też zaleca sięt korzystanie z miejscowych agencji zajmujących się otwieraniem RO dla inwestorów zagranicznych. Agencja taka powinna być autoryzowana przez lokalne władze, czyli Komisję d/s Współpracy Gospodarczej i Handlu z Zagranicą (Foreign Economic Relations and Trade Commission).

Procedury zakładania przedstawicielstwa

1. Wstępne zatwierdzenie proponowanego RO przez właściwe władze.

Do 2004 roku przedsiębiorstwa zagraniczne były zobowiązane do otrzymania wstępnego zatwierdzenia profilu ich działalności ze strony lokalnego oddziału Ministerstwa Handlu ChRL. W chwili obecnej dla większości podmiotów zniesiono ten obowiązek, z wyjątkiem przedsiębiorstw działających w niektórych specyficznych branżach (tj. finanse, wydobycie surowców energetycznych itp.).

2. Rejestracja w lokalnym oddziale Państwowej Administracji ds. Przemysłu i Handlu (State Administration of Industry and Commerce – SAIC);

3. Wystąpienie o sporządzenie oficjalnych pieczęci firmowych oraz rejestracja w lokalnym Biurze Bezpieczeństwa Publicznego (PSB);

4. Wystąpienie do lokalnego Biura Nadzoru Jakościowego i Technicznego w celu uzyskania tzw. Enterprise Code;

5. Rejestracja w lokalnym urzędzie podatkowym oraz w Centralnym Urzędzie Podatkowym;

6. Wystąpienie o otwarcie rachunku bankowego;

7. Rejestracja w lokalnym urzędzie Foreign Service Ltd. w celu rozpoczęcia naboru lokalnych pracowników;

8. Wniosek do Urzędu Pracy i Ubezpieczeń Socjalnych celem uzyskania zezwoleń na zatrudnienie zagranicznych pracowników;

9. Wniosek do Biura Bezpieczeństwa Publicznego w celu uzyskania kart pobytu (resident permit) oraz wiz dla zagranicznego personelu.

 

Schemat procesu zakładania Biura Przedstawicielskiego[1]

Negocjacje umowy najmu biura

Rejestracja umowy najmu biura

Wniosek do SAIC o rejestrację RO
Wydanie Certyfikatu rejestracji RO
Wyznaczenie szefa biura
Wniosek podpisany przez szefa biura

 

Od tego momentu RO posiada osobowość prawną

Sporządzenie pieczęci przez PSB

Rejestracja i wydanie „Enterprise Code” z Biura Nadzoru Jakościowego i Technicznego
Rejestracja w lokalnym i centralnym Urzędzie Podatkowym
Rejestracja w Urzędzie Celnym
Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Rejestracja w SAFE*
Zatwierdzenie przez SAFE

Otwarcie rachunku bankowego RMB

Otwarcie rachunku walutowego

 

Wymagane dokumenty[2]

Wnioskodawca powinien wypełnić „Wniosek o rejestrację stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy w Chinach” (Application for Registration of Foreign Enterprise Permanent Office in China) przygotowany przez lokalny oddział Państwowej Administracji ds. Przemysłu i Handlu oraz przygotować następujące dokumenty:

· Oryginał wniosku podpisany własnoręcznie przez prezesa zarządu lub dyrektora generalnego zagranicznej firmy, z podaniem m.in. osoby odpowiedzialnej za kierowanie biurem, zakresu działania biura, okresu przez jaki biuro zamierza prowadzić działalność, adresu, itd.;

· Krótkie przedstawienie firmy – wysokość zarejestrowanego kapitału, wysokość obrotów, zakres prowadzonej działalności, oddziały w innych miejscach Chin;

· Wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzonej działalności wydane przez władze kraju, w którym jest siedziba firmy;

· Zaświadczenie banku prowadzącego operacje zainteresowanej firmy o jej wiarygodności finansowej (“financial and credit standing”);

· Upoważnienia dla pracowników biura do prowadzenia działalności wraz z ich danymi personalnymi, “Curriculum Vitae”, fotokopie dowodu osobistego oraz fotokopie każdej ze stron paszportu Kierownika Przedstawicielstwa;

· Pełnomocnictwo dla agencji konsultingowej prowadzącej sprawę przygotowania wniosku w imieniu firmy zagranicznej;

· Oryginał umowy najmu pomieszczeń biurowych.

Rozpatrzenie wniosku oraz zatwierdzenie

Firma zagraniczna lub wyznaczona agencja konsultingowa po wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu wszystkich wymaganych dokumentów składa je w oddziale SAIC celem zatwierdzenia. Wydanie certyfikatu zatwierdzającego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Cały proces rejestracji Przedstawicielstwa zajmuje około 2-3 miesięcy. Certyfikat zatwierdzający RO (Approval certificate) jest ważny 3 lata. Rejestracja RO jest ważna tylko przez 1 rok i musi być odnawiana corocznie.

 

Licencja upoważniająca do prowadzenia Przedstawicielstwa

 

Kwestie podatkowe

Biura przedstawicielskie zobowiązane są do płacenia podatków. Należą do nich: (i) Business Tax, (ii) Enterprise Income Tax (EIT), (iii) Individual Income Tax (IIT), (iv) pozostałe opłaty m.in. podatki od czynności prawnych itp. Podatki „Business Tax” oraz IIT powinny być rozliczane w odstępach miesięcznych, natomiast EIT kwartalnie. Generalnie można przyjąć, że wysokość podatków sięga około 10% skumulowanych wydatków Przedstawicielstwa.

Opracował:P.BałkowiecWydział EkonomicznyAmbasada RP w Pekinie2009.08.24

[1] W poszczególnych prowincjach występują lokalne różnice.

* SAFE – State Administration of Foreign Exchange.

[2] Szczegółowe wymagania mogą różnić się w poszczególnych prowincjach.