Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-11-22 03:29:57
przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego

charakterystyka

WSTĘP


Azja Wschodnia i Południowo – Wschodnia to obecnie najdynamiczniej rozwijający się region świata. Chińska gospodarka od trzydziestu lat rozwija się w imponującym tempie. W roku 2007 Chiny wyprzedziły Niemcy pod względem wielkości PKB i są obecnie pod tym względem trzecią największą gospodarką świata. W roku 2009 zajęły też ich miejsce jako największy na świecie eksporter towarów i usług.
Coraz większą rolę w rozwoju gospodarki państwa środka odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Znaczna ich liczba powstaje przy współudziale kapitału zagranicznego. W Chinach istnieją generalnie trzy główne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca. Wybór określonej formy prowadzenia działalności wiąże się z wieloma zagadnieniami, jak na przykład wysokość wymaganego kapitału założycielskiego, wybór zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, sposób opodatkowania nowego podmiotu czy możliwość wystawiania przez niego faktur na terenie Chin. W przedstawionym materiale dokonuje się opisu zakładania biur przedstawicielskich w Chinach oraz ich charakterystyki. Ponadto przedstawia się uwarunkowania i sposoby tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego w chinach. W dalszej części prezentuje się ofertę doradczą miejscowych kancelarii prawnych i przedsiębiorstw konsultingowych w tym zakresie.


CHARAKTERYSTYKA BIUR PRZEDSTAWICIELSKICH ORAZ SPOSÓB ICH ZAKŁADANIA


Jednym z popularnych i zarazem najtańszych, w fazie zakładania, sposobów prowadzenia działalności przez cudzoziemców w Chinach jest załozenie biura przedstawicielskiego. (Representative Offices – RO). Biura te często zajmują się np. badaniem miejscowego rynku, nawiązywaniem kontaktów biznesowych czy kontrolą kontrahentów. Forma ta nie wymaga znacznych nakładów początkowych np. w postaci zainwestowanego kapitału załozycielskiego, jednakże wiąże się ona z szeregiem ograniczeń. RO nie posiada osobowości prawnej, nie ma zatem możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem. Występuje tu także brak możliwości bezpośredniego zaangażowania w działalność generującą dochód, a co za tym idzie konieczność fakturowania klientów przez przedsiębiorstwo macierzyste. Jak wynika z powyższych uwag biuro przedstawicielskie może istnieć jedynie w przypadku funkcjonowania przedsiębiorstwa macierzystego np. w Europie, co w niektórych przypadkach jest utrudnieniem. Innym elementem charakterystycznym jest fakt, iż przedstawicielstwo handlowe opodatkowywane jest na bazie swoich kosztów, a nie na podstawie przychodów. W większości wypadków podatek ten wynosi 10% z ogólnej sumy poniesionych kosztów. Ponadto biuro przedstawicielskie nie może samodzielnie zatrudniać miejscowych pracowników, a jedynie poprzez autoryzowane chińskie agencje pośrednictwa pracy.
Pierwszym krokiem przy założeniu biura przedstawicielskiego (RO) jest zatwierdzenie proponowanego RO przez właściwe władze. Następnie należy zarejestrować się w lokalnym oddziale Państwowej Administracji ds. Przemysłu i Handlu, (State Administration of Industry and Commerce – SAIC) Wydanie certyfikatu zatwierdzającego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Następnie należy wystąpić o sporządzenie oficjalnych pieczęci firmowych oraz rejestrację w lokalnym Biurze Bezpieczeństwa Publicznego (PSB). Kolejnymi krokami są: wystąpienie do lokalnego Biura Nadzoru Jakościowego i Technicznego w celu uzyskania tzw. Enterprise Code, rejestracja w lokalnym urzędzie podatkowym oraz w Centralnym Urzędzie Podatkowym, wystąpienie o otwarcie rachunku bankowego, a także rejestracja w lokalnym urzędzie Foreign Service Ltd..
Dla uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie naboru lokalnych pracowników kieruje się wniosek do Urzędu Pracy i Ubezpieczeń Socjalnych. W celu otrzymania kart pobytu (residence permit) oraz wiz dla zagranicznego personelu należy skierować wniosek do Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Cały proces rejestracji Przedstawicielstwa zajmuje od 2 do 3 miesięcy. Certyfikat zatwierdzający RO (Approval Certificate) jest ważny przez okres trzech lat. Rejestracja RO jest ważna przez 1 rok i każdorazowo wymaga odnowienia.


CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO I UWARUNKOWANIA DLA ICH TWORZENIA W CHINACH


Inną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Chinach jest zrejestrowanie spółki Joint Venture. Spółka ta zakładana jest zazwyczaj przez jednego lub większą ilość partnerów chińskich wraz z jednym lub większą ilością partnerów zagranicznych.
W Chinach wyróżnia się dwa różne typy spółek joint venture dostępnych dla cudzoziemców. Pierwszą z nich jest kontraktowa spółka joint venture (Contractual Joint Venture), drugą kapitałowa spółka joint venture (Equity Joint Venture). Zasadnicza różnica między tymi formami polega na podziale zysków oraz partycypacji w ponoszeniu ryzyka i strat. W przypadku spółki kontraktowej podział ten następuje zgodnie z zapisami kontraktu wiążącego obie strony. W przypadku spółki kapitałowej podział następuje w relacji do procentu zainwestowanego kapitału początkowego. Kapitałowe spółki joint venture posiadają osobowość prawną w Chinach, mogą byc właścicielami aktywów, posiadają możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Majątek wspólników oddzielony jest od majątku spółki, czyli generalnie rzecz ujmując odpowiedzialność ograniczona jest w większości przypadków do wielkości udziałów. Rozwiązanie to wykazuje zatem podobieństwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inną istotną cechą jest fakt, iż inwestor zagraniczny powinien posiadać co najmniej 25% udziałów w spółce. W uzasadnionych przypadkach Ministerstwo Handlu ChRL może wydać zezwolenie na założenie społki joint venture, gdzie udział inwestora zagranicznego będzie mniejszy niż 25%. W przypadku kapitałowej spółki joint venture nie ma możliwości wycofania zainwestowanego przez cudzoziemca kapitału początkowego do momentu wygaśnięcia jej istnienia. Dla porównania cudzoziemcy zakładający kontraktowe joint venture nie mają konieczności wnoszenia minimalnego wkładu początkowego. Posiadają oni także wybór i możliwość zakupu praw do statusu osoby prawnej.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Chinach jako spółki joint venture jest formą szczególnie wspieraną przez rząd chiński. Wynika to między innymi z ewentualnych korzyści dla lokalnej gospodarki (możliwość transferu nowych technologii, wykształcenie kadr, zdobycie nowych doświadczeń). Zazwyczaj prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej ograniczone jest czasowo na okres od 30 do 50 lat. W niektórych okolicznościach warunek ten może zostać zniesiony szczególnie w przypadku transferu bardzo nowoczesnych technologii. Powiązanie typu joint venture jest w przypadku pewnych branż jedyną dostępną formą prowadzenia przedsiębiorstwa dla cudzoziemców. Na przykład joint venture jest jedynym dostępnym sposobem dla prowadzenia przedsiębiorstwa budowlanego, firmy oferującej usługi gastronomiczne, produkcji samochodów, czy produkcji kosmetyków. W tabeli 1 przedstawiono wysokość koniecznego kapitału założycielskiego w spółkach joint venture z udziałem zagranicznym dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej.

 

Tabela 1: Wysokość wymaganego kapitału założycielskiego w spółkach joint venture z udziałem zagranicznym dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Minimalny kapitał założycielski
Sprzedaż detaliczna 50.000.000 RMB 30.000.000 RMB – w części centralnej i zachodnich rejonach Chin
Sprzedaż hurtowa 80.000.000 RMB
Działalność bankowa 300.000.000 RMB
Usługi finansowe 200.000.000 RMB
Usługi turystyczne 5.000.000 RMB
Handel zagraniczny 100.000 RMB

W tabeli 2 zaprezentowano limit czasowy dla wpłaty kapitału założycielskiego w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego. Tabela 2: Limit czasowy dla wpłaty kapitału założycielskiego w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego

Limit czasowy dla wpłaty kapitału w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego

Zarejestrowany kapitał Limit czasowy
Do 500.000 USD Rok od daty wydania business certificate
500.000 USD – 1.000.000 USD 1,5 roku od daty wydania business certificate
1.000.000 USD – 3.000.000 USD W ciągu 2 lat od daty wydania business certificate
3.000.000 USD – 10.000.000 USD W ciągu 3 lat od daty wydania business certificate
Powyżej 10.000.000 USD Zatwierdzany przez właściwe władzy na podstawie indywidualnego przypadku

Innym modelem prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach jest założenie przedsiębiorstwa, które w całości nalezy do zagranicznego właściciela. Roziązanie to znane jest w Chinach jako WFOE czyli Wholly Foreign Owned Enterprise. Oferuje ono najwięcej swobód w prowadzeniu, jednakże założenie wymaga znacznych nakładów finansowych. Dla przykładu przedsiębiorca może osiągać dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Chin oraz wystawiać tu faktury. W ten sposób moze przyjmować zapłatę na terenie Chin w Yuanach (RMB), co ułatwia działalność związaną z eksportem produktów i usług do Chin. W tabeli 3 przedstawiono rodzaje przedsiębiorstw zakładanych jako przedsiębiorstwa ze 100% udziałem kapitału zagranicznego wraz ze wskazaniem na minimalny kapitał zakładowy potrzebny na ich założenie.Tabela 3: Rodzaje przedsiębiorstw zakładanych jako WFOE wraz ze wskazaniem na minimalny kapitał zakładowy potrzebny na jego założenie.

Rodzaj prowadzonej działalności

Minimalna kwota kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwo konsultingowe (Consulting WFOE) RMB 100,000 ~ RMB 500,000
Przedsiębiorstwo usługowe(Service WFOE) RMB 100,000 ~ RMB 500,000
Przedsiębiorstwo technologiczne(Hi-Tech WFOE) RMB 100,000 ~ RMB 500,000
Przedsiębiorstwo handlowe(Trading WFOE / FICE) RMB 500,000 ~ RMB 1 million
Firma z branży spożywczejFood & Beverage WFOE RMB 500,000 ~ RMB 1 million
Przedsiębiorstwo produkcyjneManufacturing WFOE RMB 1 million or USD 140,000

Kwoty kapitału przedstawione w tabeli 3 potwierdzają, iz zagraniczni przedsiębiorcy, zamierzający załozyć działalność gospodarczą w ChRL z wyłącznie własnym udziałem, powinnni dysponować znacznymi środkami na wpłatę kapitału zakładowego. Podane w tabeli sumy kwot minimalnych to kwoty niezbędnego kapitału założycielskiego dla danego przedsiębiorstwa. Uzależnione są one od lokalizacji, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza. System ten, jako element polityki gospoddarczej chińskiej administracji, pozwala między innymi na planowanie i koordynowanie rozwoju poszczególnych chińskich prowincji oraz miast.

Procedury oraz wymagane dokumenty dla założenia działalności gospodarczej w formie spółek joint venture oraz przedsiębiorstw ze 100% udziałem kapitału zagranicznego (WOFE) są zbliżone. Na początku wymagany jest list intencyjny lub Porozumienie (Memorandum of Understanding). Etap ten obowiązuje wyłącznie inwestorów pragnących założyć spółkę joint venture. Dokumenty te powinny zawierać opis projektu, planowane rozłożenie udziałów pomiędzy przyszłymi partnerami oraz sumę planowanej kapitalizacji spółki. Umowa wstępna powinna zostac dołączona do propozycji projektu i dostarczona przez partnera lub partnerów chińskich do rozpatrzenia przez odpowiednie władze. W zależności od rozmiarów i zakresu projektu jest to: Ministerstwo Handlu ChRL lub np. w przypadku Szanghaju, Szanghajska Komisja Planowania i Rozwoju. (Shanghai Development and Planning Commision), Szanghajska Komisja Współpracy Zagranicznej i Handlu (Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission (SMERT) lub Szanghajska Komisja Inwestycji Zagranicznych (Shanghai Foreign Investment Board). Kolejnym krokiem w procesie tworzenia spółki joint venture jest dostarczenie propozycji projektu dla wstępnego rozpatrzenia. Krok ten jest pierwszym ruchem w przypadku zakładania przedsiebiorstw ze 100% udziałem kapitału zagranicznego (WOFE). Inwestor zagraniczny może wyznaczyć lokalnego pełnomocnika do kontaktów z władzami. Po otrzymaniu zatwierdzenia propozycji projektu należy wystąpić o rejestrację nazwy przedsiębiorstwa. Następnym krokiem jest przedstawienie studium wykonalności przedsięwzięcia w przypadku spółki JV oraz umowy najmu w przypadku WOFE. Dla joint venture kolejnym etapem jest przygotowanie umowy spółki, zobowiązań działania oraz wniosku o oficjalne zatwierdzenie działalności gospodarczej. Kontrakt musi spełnić oczywiście warunki chińskiego prawa o spółkach joint venture lub prawa o przedsiębiorstwach. Studium wykonalności oraz dokument o wstępnym zatwierdzeniu projektu powinny zostać załączone do umowy i przedstawione do oficjalnego zatwierdzenia. Należy mieć świadomość, iż finalizacja niejednokrotnie trudnych negocjacji z chińskimi patnerami, mające na celu ustalenie warunków przyszłej współpracy, to dopiero pierwszy etap powoływania spółki do życia. O faktycznym podjęciu działalności gospodarczej można mówić dopiero po uzyskaniu wszelkich zgód i dokonaniu formalności z chińskimi urzędami. Nierzadko w związku z brakiem jakiejkolwiek formalnej zgody trzeba powtórnie powrócić do negocjacyjnego stołu. Dlatego warto o tym wiedzieć na etapie rozpoczynania rozmów z partnerami chińskimi.
W przypadku WOFE nie mamy do czynienia z umową wiążącą obie strony. Do niezbędnych dokumentów wymaganych w celu utworzenia spółki należą: pisemny wniosek o utworzenie WOFE, studium wykonalności, zobowiązanie działania, lista zarządu, pełnomocnictwo przedstawicieli prawnych, certyfikat założenia przedsiębiorstwa inwestora zagranicznego, dowód zdolności kredytowej, a także pisemne zatwierdzenie propozycji projektu oraz pozostałe wymagane dokumenty. Na tej podstawie wydawany jest przez odpowiedni Urząd certyfikat (Approval Certificate) Ponadto należy zarejestrować się w Urzędzie Celnym oraz Urzędzie Skarbowym, a także w Urzędzie Wymiany Walutowej oraz w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego, a także w Urzędzie Pracy i Opieki Społecznej Na tym etapie następuje otwarcie rachunku bankowego. Po dokonaniu tych wszystkich czynności można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Chin.
Reasumując należy stwierdzić, iż założenie podmiotu gospodarczego w Chinach jest stosunkowo skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Wynika to zarówno z szeregu wymogów formalno-prawnych jak też z bariery językowej (np. wszystkie dokumentu muszą byc przedstawione w języku chińskim) Pomocne na tym etapie mogą być kancelarie prawne bądź to lokalne przedsiębiorstwa konsultingowe. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych mędzy innymi z Szanghaju i Pekinu, oferują one kompleksową obsługę i przeprowadzenie całej procedury rejestracyjnej w urzędach. Na rynku działają także agencje autoryzowane przez lokalne władze, czyli przez Komisję d/s Współpracy Gospodarczej i Handlu z Zagranicą (Foreign Economic Relations and Trade Commission). Agencje te oferują również wsparcie w procesie rejestracji przedsiębiorstwa w Chinach. Poniżej przedstawia się charakterystykę oferowanych usług prawnych i konsultingowych w przedmiotowym zakresie.


OFERTA DORADCZA KANCELARII PRAWNYCH I FIRM KONSULTINGOWYCH W ZAKRESIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA W CHINACH


Zakładanie działalności gospodarczej w ChRL jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Dokumenty wypełnienione w języku chińskim powinny być dostarczone do właściwych urzędów. Odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania wymagają znajomości języka chinskiego. Z powyższych wzgledów, w celu ułatwienia założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa w Chinach można rozważyć skorzystanie z usług miejscowych kancelarii prawnych oraz przedsiębiorstw konsultingowych. Na podstawie przeprowadzonych rozmów, miedzy innymi z kancelariami prawnymi z Szanghaju i Pekinu, stwierdza się iż, oferują one przejęcie wszelkich formalności związanych z rejestracją firmy w Chinach. Zapewniają także pomoc przy wszelkich formalnościach związanych z zawiązaniem spółek joint ventures, zarówno w kontaktach z urzędami jak i z partnerami chińskimi. Firmy te oferują konsultacje w zakresie odpowiednich przepisów i wymogów prawnych, dostarczają w razie potrzeby przykłady wymaganych prawem dokumentów, a także sporządzają studium wykonalności projektu i wszelkie inne dokumenty. W razie potrzeby niektóre firmy prawne świadczą także usługi związane z doradztwem podatkowym oraz zastępują w wielu czynnościach jak np. wyręczają klienta przy otwarciu konta bankowego.
Ponadto firmy te oferują przedsiębiorcy dostarczenie podstawowych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych, co jest przydatne np. w przy wyborze właściwego partnera w celu utworzenia spółki joint venture. Kancelarie prawne dostarczają informacji o numerze rejestracyjnym firmy, dacie rejestracji, jej siedzibie, składzie zarządu, itd. Mozna także zapoznać się z sytuacją partnera z okresu rejestracji: np. otrzymac informację o kapitale założycielskim, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, okresie wygaśnięcia jej ważności, przynależności do stowarzyszeń i zrzeszeń, zmianach w kapitale zakładowym, a także informacji znajdujących się w obligatoryjnych raportach okresowych. Czas oczekiwania na powyższe dane to zazwyczaj 5 dni roboczych. W ofercie firm prawniczych znajduje się także pomoc w sprawach dotyczących prawa własności, reprezentacja klientów w negocjacjach, sporządzanie opinii prawnych oraz przeprowadzanie audytów przedsięwzięć gospodarczych. Firmy te oferują pomoc prawną w sprawach sądowych oraz zastępstwo w sporach przed komisjami arbitrażowymi. W tym przypadku firmy prawne pobierają swoje wynagrodzenie według kosztów sprawy. Ma to miejsce na bazie odpowiednich przepisów o wynagrodzeniach prawników, w tym przypadku jest to „Implementation Measures on Administration of Legal Service Fee of Lawyers” Na przykład przy spawach o wartości 100 tysięcy RMB wynagrodzenie kancelarii wynosi od 8% do 12% . Dla spraw powyżej 100 tysięcy RMB od 5% do 7% wartości sprawy. Od 1 miliona RMB do 10 milionów RMB od 3% do5 %. Od 10 milionów RMB do 100 milionów RMB od 1 do 3%. Powyżej 100 milionów RMB od 0,5 do 1%.
Firmy konsultingowe z kolei specjalizują się zazwyczaj w opracowywaniu wszelkich analiz, w tym analiz technicznych, raportów na temat poszczególnych branż i rynków, planów marketingowych, a także studiów wykonalności, opracowań specjalistycznych itp. Oferują one także pomoc i przejęcie wszelkich formalności związanych z rejestracją przedsiębiorstwa w Chinach.
Na wschodnim wybrzeżu Chin istnieje cały szereg kancelarii prawnych, firm doradczych i konsultingowych. Jednakże ze względu na zawiłość przepisów, bariery językowe, ograniczenia czasowe itd. dobrze jest mieć sprawdzonego parnera nie tylko w biznesie ale i sprawdzoną firmę doradczą.

 

WPHISzanghaj